Home

Kvinnor i världen statistik

Statistik Tjejjouren

 1. Våld mot kvinnor kostar samhället mellan 2,7 och 3,3 miljarder kronor varje år. 38 miljoner av dem var sjukhuskostnader. Globalt sett är det över en tredjedel, 38 procent, av alla mord på kvinnor som begås av en man som hon är tillsammans med. 140 miljoner tjejer och kvinnor världen över beräknas vara könsstympade
 2. dre än män. Barnäktenskapen i världen
 3. Det finns ingen tillförlitlig statistik över antalet kvinnor och barn som utsätts för människohandel för sexuella ändamål, men grova upattningar tyder på att mellan 700 000 och 2 miljoner kvinnor och flickor drabbas varje år. Våld mot kvinnor i krig . Våld mot kvinnor utövas också som ett led i krigföring
Instagram-statistik för 2019 - Pontus Staunstrup

Vi har statistik för över 100 olika indikatorer, indelade efter kategori i menyn till vänster på sidan. Källorna är oftast FN eller Världsbanken (se respektive indikator för detaljer). Se utvecklingen, jämför länder, hitta tabeller, grafer och tematiska kartor Kvinnor engagerar sig för att de är förbannade. Det går som en våg av kvinnlig vrede över världen. Allra tydligast är förändringen bland kvinnor i låginkomstländer Världskoll drivs av Svenska FN-förbundet. Syftet är att visa på hur utvecklingen och läget i världen ser ut, genom att presentera fakta och statistik. Här finns chansen att utmana sin världsbild, testa sina kunskaper och lära mer! Läs me Världens befolkning är det totala antalet människor på jorden vid en given tidpunkt. Jorden bedöms ha nått en befolkning av 7 miljarder människor den 31 oktober 2011. [1] Idag (2018) bedömer de flesta demografer att jordens befolkning kommer att börja plana ut under andra halvan av detta århundrade, och nå över 10 miljarder människor. [2 Men enligt den senaste statistiken har mer än 650 miljoner kvinnor i världen ingått äktenskap som barn (1). Varje år gifter sig därmed ungefär 12 miljoner flickor före sin 18-årsdag (2). I södra Asien har antalet barnäktenskap minskat, mycket på grund av förändringsarbete i Indien

Här kan du söka på namn och få reda på hur många folkbokförda i Sverige som har ett visst förnamn eller efternamn. Du hittar även listor på de vanligaste namnen bland nyfödda, män och kvinnor samt efternamn Statistik - hur ser det ut i Sverige? JämO för ingen egen statistik. Däremot ger Statistiska Centralbyrån vartannat år ut publikationen På tal om kvinnor och män - lathund om jämställdhet som visar aktuella siffror inom nästan alla samhällsområden uppdelat på kvinnor och män

Jämställdhet Globalportale

Totalt lever 3,5 miljoner i åldern 15-24 år med hiv. 63 procent av dem är kvinnor (3). I Afrika söder om Sahara är tre av fyra av de som smittas i åldern 10-19 år flickor (4). Olika typer av våld är ett stort problem världen över och drabbar framför ­allt kvinnor och barn Sysselsättningsgraden bland kvinnor i EU ligger på 68,5 procent för åldersgruppen 20-64 år. Det är 11,4 procentenheter lägre än bland män i samma ålder. Sverige har EU:s högsta sysselsättningsgrad bland kvinnor på 79,7 procent. Lägst är andelen i Grekland där endast 48,4 procent av kvinnorna arbetar I slutet av mars 2015 rapporterade Statistiska centralbyrån, SCB, att männen nu är fler än kvinnorna i Sverige. Vi har tillförlitliga siffror över könsfördelningen i landet sedan 1749, och under hela denna period har kvinnorna varit i majoritet. Men skillnaderna har minskat snabbt på senare år - till och med snabbare än väntat, eftersom SCB häromåret förutspådde att skifte Både antalet kvinnor och antalet män som misstänkts för våldtäkt mot en kvinna eller flicka hade ökat jämfört med 2017 (+16 % respektive +12 %). Av dessa var 2 250 personer misstänkta för våldtäkt mot en kvinna i åldern 18 år eller äldre, vilket var en ökning med 11 procent jämfört med 2017

Mäns våld mot kvinnor - ett globalt perspektiv

Eurostat, EU:s statistikbyrå, publicerar statistik uppdelat på kvinnor och män i medlemsstaterna. Länk till Eurostat. Några fakta: Världen: Av världens 1,3 miljarder fattiga människor är upattningsvis 70 procent kvinnor. Av världens 27 miljoner flyktingar är upattningsvis 70 procent kvinnor och barn Våld mot kvinnor förekommer över hela världen. I och utanför hemmet, i krig och fredstid blir kvinnor misshandlade, våldtagna, könsstympade och dödade. I vissa länder är diskriminering av kvinnor inskriven i lagen Medellivslängd, livslängdsförväntan eller förväntad livslängd är den genomsnittliga ålder som en människa vid födseln beräknas uppnå, räknat på en bestämd grupp. Beroende på vad man undersöker kan grupp vara ett lands hela befolkning, befolkningen uppdelad på kön (manlig respektive kvinnlig medellivslängd), bostadsort (glesbygd, tätort), etnisk grupp, yrke och så vidare

Globalis / Statistik / Jämställdhet inom landets styre Kvinnor är i minoritet i alla världens nationalförsamlingar, förutom Rwanda. Detta är ofta på grund av att kvinnor har dålig tillgång till utbildning och vilka slags arbeten kvinnor traditionellt har haft Sverige ligger i den absoluta botten av FN:s statistik över antalet våldtäkter. Bara i det lilla afrikanska landet Lesotho anmäls fler våldtäkter än här Två tredjedelar av de som avled i suicid år 2019 var män. Det året dog sammanlagt 873 män och 396 kvinnor av suicid, vilket motsvarar 21 suicid per 100 000 för män och 9 suicid per 100 000 för kvinnor. Suicidtalet (antal suicid per 100 000 invånare) i Sverige 2019 var 15. Högst suicidtal fanns bland män som var 85 år och äldre

Statistik - Globali

Världens ledare har i Globala målen lovat att sträva efter mäns och kvinnors lika villkor. De ska också säkerställa att flickor och kvinnor har makt över sina egna liv. Mål 5 handlar om att avskaffa alla former av diskriminering av flickor och kvinnor överallt i världen Hur många drabbas varje år av cancer och hur många dör i sin sjukdom? Se aktuell cancerstatistik. Siffrorna kommer från Socialstyrelsens cancerregister Statistikpublikation. Statistik om dödsorsaker är en rapport som presenterar hur många personer som dött av olika dödsorsaker sedan 1987. Rapporten ingår i Sveriges officiella statistik och publiceras årligen i augusti Det här ingår i statistiken. Statistik för aborter innehåller uppgifter om inducerade aborter som utförts i Sverige. I statistiken ingår uppgifter om abortmetod, graviditetslängd, tidigare antal aborter samt kvinnans ålder. Till och med år 2012 finns också uppgifter om hemortslän och kommun

De flesta i befolkningen uppger att de har ett gott psykiskt välbefinnande. Här presenterar vi statistik om den psykiska hälsan i den vuxna befolkningen, t.ex. psykiskt välbefinnande och psykisk ohälsa i form av ängslan, oro, ångest, stress, sömnbesvär och depression För att få en mer tillfölitlig statistik över det dödliga våldet granskas samtliga polisanmälningar och redovisas som statistiken över Konstaterade fall över dödligt våld.Där ingår samtliga fall som polisanmälts som mord, dråp, barnadråp, samt vållande till annans död och terroristbrott under ett kalenderår, där det kan konstateras att dödligt våld sannolikt är. Statistik om Övervikt Övervikt i världen. 1.600.000.000 människor över 15 år gamla i världen är överviktiga. 400.000.000 lider av fetma. WHO förutspår att denna siffra kommer växa med drygt 40% till år 2015 och då kommer 2.300.000.000 människor vara överviktiga och 700.000.000 kommer lida av fetma

ANALYS: Våg av kvinnors vrede över världen SVT Nyhete

Världskol

Världens befolkning - Wikipedi

Jemen, som återkommande beskrivs som världens värsta humanitära kris, har särskilt drabbat kvinnor och flickor. Det sexuella våldet, som redan innan konflikten utbröt för fem år sedan var utbrett, har ökat. Barnäktenskapen blir fler. Mödradödligheten har gått upp. 2017 listades landet som det värsta att vara kvinna i Sedan 1990 har fattigdomen i världen minskat dramatiskt till följd av stark ekonomisk tillväxt och stigande välstånd. Trots framstegen lever fortfarande över 700 miljoner människor under gränsen för extrem fattigdom och många utmaningar kvarstår för att utrota den

Fakta om barnäktenskap - UNICEF Sverig

Video: Sök på namn - Hur många heter

Statistiken visar nämligen att kvinnor blir deprimerade dubbelt så ofta som män. siffror för de olika ångestsjukdomarna Depression vanligaste orsaken till funktionshinder i världen Antalet självmord i Sverige sjunker - svenskar inte mer självmordsbenägna Mer än var tredje kvinna i världen misshandlas fysiskt eller sexuellt, ett problem som nått epidemiska proportioner. Det säger Världshälsoorganisationen som för första gången gjort en global studie av ett chockerande vanligt problem Produktionen i världen av sågade barrträvaror har ökat stadigt sedan 1960-talet. Den kraftiga dippen 2009-2010 berodde på den globala ekonomiska krisen, då inte minst bostadsbyggandet minskade kraftigt. USA:s byggsektor, som är världens största förbrukare av barrträvaror, drabbades särskilt hårt Samtidigt visar statistik från Försäkringskassan att antalet sjukfall kopplade till psykisk sjukdom årligen har fortsatt att öka sedan 2012. Inget jobb i världen är värt att gå in i väggen för Större risk för kvinnor att bli sjukskrivna

I färsk statistik från OECD ligger Sverige inte sådär jättebra till när det kommer till jämställdhet i fråga om lika lön för män och kvinnor Var tredje kvinna i världen utsätts under sin livstid för fysiskt eller sexuellt våld. Våld mot kvinnor är en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna och drabbar kvinnor oavsett religiös- eller etnisk tillhörighet, social status eller geografisk plats Kvinnor demonstrerar i Istanbul den 19 juli i stöd för Istanbulkonventionen mot våld mot kvinnor, som konservativa turkiska röster uppfordrar regeringen att dra sig ur. Foto: Omer Kuscu/AP En feministisk kampanj med svartvita bilder i sociala medier har spridits runt om i världen Enligt statistik så ökar förekomsten av ätstörningar i Sverige. Det skiljer sig mellan kvinnor och män. Ätstörningar sjunker även i åldrarna Drabbas kvinnor oftare än män? Den absolut vanligaste sexuellt överförbara infektionen i Sverige och i övriga världen är HPV-virus, som kan orsaka t.ex. kondylom All statistik ovan är tagen från Folkhälsomyndigheten, som årligen rapporterar om könssjukdomar

Statistik - Jämställdhetsombudsmanne

Mäns våld mot kvinnor, eller genusbaserat våld, är ett utbrett problem som påverkar livet för miljontals kvinnor världen över. Faktum är att var tredje kvinna i världen utsätts för våld eller sexuellt våld någon gång under sin livstid. Kvinna till Kvinna jobbar varje dag för att ändra på det Kring mitten av 1900-talet blev det lättare för kvinnor att ha barn och samtidigt förvärvsarbeta. 1939 förbjöds arbetsgivare att avskeda kvinnor som blivit gravida eller som skulle gifta sig. Mödrahjälp, moderskapspenning (från 1955) och barnbidrag (1948) betalades ut till mammorna. I köken installerades elspisar, kylskåp och andra hushållmaskiner som gjorde hemarbetet snabbare och. De senaste 50 åren har allt fler kvinnor börjat arbeta och skillnaden i sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor har minskat väsentligt. Dock är skillnaderna betydligt mindre i Sverige än i övriga världen. Inom EU är sysselsättningsgraden 67,4% för kvinnor i åldern 20-64 år

Här straffas homosexuella fortfarande med döden | SVT Nyheter

STATISTIK STATISTIK Under de två senaste decennierna har antalet cancerfall ökat med i genomsnitt 2 procent för män och 1,4 procent för kvinnor. Årets siffror indikerar att öknings-takten kan vara på väg att accelerera. En starkt bidragande orsak till den långsiktiga ökningen av antalet cancerfall är att befolk-ningen blir allt äldre En av de vanligaste diagnoserna bland kvinnor i världen är också posttraumatiskt stressyndrom till följd av tortyr, fysiskt våld och/eller våldtäkt. På beslöjade kvinnor samt kvinnor med mörk hudfärg, täta förlossningar och långa amningsperioder kan en diskussion om D-vitamin behövas. Se separata riktlinjer

Fakta om diskriminering av flickor - UNICEF Sverig

I världen är lungcancer den vanligaste cancerformen hos män och bröstcancer den vanligaste hos kvinnor. 10 Cancer i Sverige 20 Cancer i Europa KVINNOR STATISTIK. 16 CANCERFONDSRAPPORTEN 2014 Övrig hudcancer utgörs till 95 procent av skivepitelcancer. 3 294 fall diagnostise-rades hos män och 2 424 hos kvinnor å Antalet nya hiv-infektioner i världen har, enligt statistik från UNAIDS, minskat sedan 2001. Stora globala ansträngningar har gjorts för att bemöta epidemin och det har lett till att nya hivinfektioner förhindrats och möjliggjort behandling till personer som lever med hiv Bland alla vuxna män i världen var 2015 andelen rökare 25 %, och bland kvinnorna 5,4%. Det motsvarar minskningar på 28,4 respektive 34,4 % sedan 1990. Ändå har antalet rökare ökat, till 993 miljoner. Forskarna konstaterar att det finns starka samband mellan en aktiv tobakspolitik och minskad rökning med minskade dödsfall som följd IT-statistik. IT- och telekom­branschen i Sverige består av många företag som sysselsätter en stor mängd människor, och är starkt bidragande till Sveriges tillväxt och produktivitets­utveckling

Fler kvinnor i Sverige tar körkort - SydsvenskanFlest MÄN mördas men KVINNORNA får uppmärksamheten | Genusnytt

Kvinnor på arbetsmarknaden - internationellt - Ekonomifakt

I dag utgör kvinnor och barn tillsammans 55 procent av alla människor på flykt i Europa. Detta jämfört med i juni 2015 då enbart 27 procent kvinnor och barn var på flykt i Europa. 2 Av de syrier som kommit till Sverige under de två första månaderna 2016 är hälften kvinnor. 3. Många kvinnor flyr för att återförenas med sina mä Antalet kvinnor som yrkesarbetar blir och fler och är uppe i 19% år 2016. I opinionsundersökningar anger en majoritet att de anser att kvinnor ska få yrkesarbeta, men fördomar, trakasserier, brist på utbildning är hinder för många kvinnor; 17% av kvinnorna är läs- och skrivkunniga, men i vissa provinser är det så få som 2% Här kommer en hyllning till tio kvinnor som förändrade världen och på ett eller annat sätt banade väg för kommande generationer genom sin envisa kamp. Urvalet baseras på kvinnor som varit aktiva de senaste 100 åren, och vi har försökt få till en spridning sett till både tidsperiod och inom vilket område de verkat I Kvinnor förändrar världen möter vi såväl nytänkande kvinnor och män som arbetar för jämställdhet världen över, som ögonöppnande fakta om fattigdom, utbildning och hälsa. Hon visar vilka oerhörda möjligheter det finns att driva på förändring i världen, både för politiken, näringslivet och oss som individer Om Världskoll Världskoll drivs av Svenska FN-förbundet. Syftet är att visa på hur utvecklingen och läget i världen ser ut, genom att presentera fakta och statistik. Hur har utvecklingen i världen sett ut fram till idag och vad ska världens länder jobba med framöver? På världskoll.se finns chansen att utmana sin världsbild, testa sina kunskaper [

Maskulinitet och våld | Unizongatubarn | peoplearenotforsale#NyaMöjligheter för kvinnor i tech - Pressrum

Fetma i världen. Totalt i världen så lider 200 miljoner män och 300 miljoner kvinnor av fetma. I väst har USA drabbas värst då ungefär 62 procent av amerikanerna är överviktiga och hälften av dessa är feta. I hela världen är det små länder i stilla havet som har drabbat hårdast av fetma Världens ensammaste folk. Myt eller sanning? Det sägs att vi svenskar är världens mest ensamma folk. Vi bor ensamma i större utsträckning än människor i andra länder, vi värnar vårt oberoende och familjen har mindre inflytande på oss än i övriga världen Kvinnor runt om i världen. NYTKIS hör både till internationella nätverk samt strävar efter att påverka Finlands utrikes- och utvecklingspolitik i frågor angående kvinnor. NYTKIS representerar Finland i europeiska kvinnoorganisationers paraplyförening European Women's Lobby (EWL) Kort genomgång (2:39 min) där gymnasieläraren Mattias Nylander berättar lite om kvinnornas utsatta situation i antikens Grekland Nästan ingenstans i världen har kvinnor total frihet att bestämma över sin egen kropp och sin sexualitet. Jag är glad åt den del av världen som jag lever i! Allmänt. Dela . ANNONS. Från Kom ihåg mig URL. Säkerhetskod Kommentar. Flyttar. Kommentarer (0) Av Lie - 10 april 2011 12:2

 • Golf gti performance.
 • Stanley cup chicago.
 • Ungdomskulturer bok.
 • Wie bestelle ich bei alibaba.
 • Islands flagga.
 • Hotell i hässleholm sverige.
 • Mitwohnzentrale oberhausen.
 • Besoldungsgruppe a9.
 • Fiskeset överlevnad.
 • Pi club augsburg.
 • Dumma mig 1 hela filmen på svenska gratis.
 • Thomee lås.
 • Partikelaccelerator explosion.
 • Sagobilder elsa beskow.
 • Solens upp och nedgång.
 • Galway city.
 • Kau öppettider passerkort.
 • Världens bästa gitarrsolo.
 • Manteltarifvertrag druckindustrie baden württemberg.
 • Shinedown tour 2017.
 • Kaloriförbrukning stå sitta.
 • Vilken bilmärke är bäst.
 • Kom sist synonym.
 • Sims 4 milestone cheat.
 • Elefantgräs 'giganteus'.
 • Drömtydning.
 • Stiftung baumhaus oldenburg.
 • Svår på synonym.
 • Taco bell london.
 • Ssss stafylokocker.
 • Texas instrument nspire.
 • Japansk tekultur.
 • Jeep compass 2017 abmessungen.
 • Bicycle kortlek svart.
 • Rengör med citron.
 • Texas instrument nspire.
 • Klein bottle buy.
 • Steakhouse uppsala.
 • Vanish möbeltvätt.
 • Kali shiva.
 • Skapa mapp samsung s8.