Home

Diss avhandling

En avhandling är ett vetenskapligt arbete, oftast i bokform, som beskriver ett forskningsområde och resultat. Det finns två sorters avhandlingar inom den akademiska världen, licentiatavhandling och doktorsavhandling. Du söker enklast efter avhandlingar från olika universitet i Sverige i databasen LIBRIS Diss. Ladda ner fulltext Ericsson, J. (2019). Mål och medel: Uppsala kommun som byggupphandlare 1870-1975. Diss. Ladda ner fulltext Englund, V. (2019). Fångsamhället som inte skulle finnas: Överlevnad och anpassning i fängelse under åren 1890-1920. Diss. Ladda ner fulltext Engström, A. (2019)

Diss (doktorsavhandling)/lic.-avh. (licentiatavhandling) Universitet där avhandlingen lagts fram (tas med om det inte är samma som förlaget) Förlagsort (om ingen annan förlagsort anges är det orten där universitetet ligger) Förlag (om inget annat förlag anges är det universitetet där avhandlingen lagts fram Abstract Title: Multilingual children in preschool: Conditions for participation and learning Language: Swedish with a summary in Englis Diss avhandling Akademisk avhandling - Kungliga biblioteke . Med akademisk avhandling avses bland annat doktorsavhandling (dissertation/ diss) och licentiatavhandling (KRS 2.7B13) En avhandling är ett vetenskapligt arbete, oftast i bokform, som beskriver ett forskningsområde och resultat avhandling. Den inledande prologen som handlar om mitt möte med Jill kan vidare fungera som en beskrivning av kontexten för denna avhandling. Avhandlingen handlar om socialt arbete i socialtjänsten i Sverige. Den handlar om socionomer som är socialsekreterare till sitt yrke och som arbetar med myndighetsutövning. Den handlar om hu Det är frågor som Mie Josefson utforskar i sin avhandling. Fakta Disputation. 2018-02-02. Titel (sv) Det ansvarsfulla mötet: En närhetsetisk analys av omsorgens innebörder i förskolan. Titel (eng) The responsible encounter : A proximity ethical analysis of the meaning of care in preschool

Avhandlingar - Universitetsbiblioteket - Örebro universite

Akademisk avhandling som för avläggande av filosofie doktorsexamen i didaktik vid Akademin för utbildning, kultur och kommunikation kommer att offentligen försvaras fredagen den 13 mars 2015, 13.00 i Alfa, Mälardalens högskola, Västerås. Fakultetsopponent: professor Stig Broström, Aarhus universitet, Danmar Akademisk avhandling. Inkludera följande om tillgängligt: Avhandlingens titel. Diss, universitet där examen är avlagd. Beständig länk (URN, Handle eller DOI). Exempel: Abramowicz, Konrad. 2011. Numerical analysis for random processes and fields and related design problems. Diss. kar om att avhandlingen skulle behandla specialpedagogik i för-skolan. Huvudhandledare blev Anna-Lena Tvingstedt, som bidragit med uppmuntran, stöd och ifrågasättanden. Stort tack till dig och till de granskare som har tagit sig an materialet vid olika tillfällen. Intresset riktades mot diskursteorier, analysmöjligheter och ma Doktorsavhandlingar vid FUS och CUReS. FUS (sociologi): Lilja, Maja (2015) Det bästa för mitt barn : nyblivna mödrar i den delade staden.Diss. Örebro : Örebro universitet, 2015. FUS (historia): Thörn, Andreas K.G. (2014).En framgångsrik främling: Filadelfiaförsamlingen i Stockholm : självbild i historieskrivning och verksamhet 1910-198

Att erövra litteracitet Små barns kommunikativa möten med berättande, bilder, text och tecken i förskolan Att erövra litteracitet Små barns kommunikativa möten med berättande, bilder Avhandlingen gick från att ha varit en studie som ur ett barnperspektiv studerade barns uppfattningar om vuxnas lekdeltagande till att studera den styrning som sker inom lekens ramar på förskolan. 13 1.2 Barnet Barnets natur har beskrivits på ett flertal olika sätt, alla med sina an Svenskt abstrakt: Syftet med föreliggande avhandling är att fördjupa kunskapen om hur fostran gestaltas i förskolan. Det empiriska materialet som ligger till grund för resultaten består av videoobservationer där dagligen återkommande situationer har dokumenterats vid två svenska förskolor LIBRIS titelinformation: Dramapedagogik som demokratisk fostran? : fyra dramapedagogiska perspektiv : dramapedagogik i fyra läroplaner / Mia Marie F. Sternudd

Avhandlingar - Historiska institutionen - Uppsala universite

Avhandlingar vid Juridiska institutionen. Bailey, S. (2020). The Common Good in Common Goods - The Decommodification of Fundamental Resources through Law. länk. Lidman, E. (2020). Kontrollägande och uppköpsreglering - Likabehandling vid offentliga uppköpserbjudanden och effekterna i bolagsstyrningen. länk. Ryffé, D. (2019). Omöjligt uppdrag Diss. (sammanfattning), 2020. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology. 70 s. Länk [Mer information] Publikationer och avhandlingar Doktorsavhandlingar Licentiatavhandlingar Rapportserier Skriftserier Fristående volymer Gävle University Press God forskningssed och forskningseti Abstract Title: Proficient reading and writing instruction in grades 1 -3: Teacher s· opportunities and obstacles Language: Swedish with an English summar Avhandlingen ger framför allt två viktiga slutsatser. Dels att barnens olika bakgrund och förutsättningar tas tillvara i mycket olika grad av deras lärare. Dels att barnen har, tidigare än man kan tro, en läsförståelse, förvärvad genom reklam, tv-program, dataspel och t.ex. Pokémonkort Avhandlingen belyser hur litteracitetsinteraktion kan gå till i grundskolans flersprå-kiga miljöer. Det handlar om samtal som uppstår i och kring skrivundervisning. Undersökningsmaterialet är insamlat från tre olika skolor inom skolår F-3, och i det materialet är det särskilt det som jag kallar litteracitetskedjor som uppmärksammas

Skriva referenslista enligt SLU:s Harvard-stil Externwebbe

 1. Fäll ut/in meny för Gemensamma anvisningar enligt RDA. Verk och uttryck Fäll ut/in meny för Verk och uttryc
 2. Diss. Stockholm: Stockhoms universitet, institutionen för socialt arbete. (Rapport i socialt arbete nr. 150) Avhandlingen i DiVA. Senast uppdaterad: 16 maj 2019 Webbredaktör: Ingrid Tinglöf Sidansvarig: Ingrid Tinglöf. Bokmärk och dela Tipsa. Kontakt. Prefekt: Stefan Wiklun
 3. Denna avhandling är till er. Lund, Augusti 2018 Therese Lindgren 10. 11 Lindgren, Therese. The Figuration of the Posthuman Child. Accepte - rad i Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, Juli 2018. Lindgren, Therese & Sjöstrand Öhrfelt Magdalena (in print). Fabri.
 4. Diss-snodden, en snodd med en liten manick som, när man själv får slut på passande dissar hittar på en diss åt dig. En neg är en slags diss efter att man fått en inledare slängd i ansiktet. Jag har köpt fyra countrygitarrer, en mandolin, en banjo och mun- spel i både ciss och diss men kanfortfarande inte spela på något av det
 5. Detta är en avhandling om omsorg i ämnet förskoledidaktik. Förskoledidakti-ken är ett inter- och transdisciplinärt ämne som skapar kunskap utifrån många olika slags forskningsfrågor. Frågor som handlar om lek, omsorg och lärande, samt barns många olika typer av möten med förskolan och omvärlden, oc
 6. Avhandlingen är en stu-die av klassens litteraturarbete. Studien fokuserar klassens gemen-samma högläsning, läsloggsskrivande, boksamtal och elevernas enskilda läsning. För att illustrera hur komplext läsarbete är presen-teras särskilt fyra elevers väg in i läsningen under de fyra åren
 7. LIBRIS titelinformation: Problemlösning i matematik : en studie av påverkansfaktorer i årskurserna 4-9 / Ebbe Möllehed

Diss avhandling - choose the best fare and route option

Tidigare avhandlingsserier: Avhandlingar från Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete nr 1-10 samt Doktors-avhandlingar från Pedagogiska institutionen nr 1-171. Till minnet av mamma. Innehåll Upptakt - elevens individuella utveckling i 2010-talets grundskola 1 1 Länk till avhandlingen i Diva. Pressmeddelande om Åsa Sundelins avhandling. Intervju med Åsa Sundelin i Skolvärlden 19 januari 2016. Åsa Sundelin har arbetat som studie- och yrkesvägledare och är sedan 1999 adjunkt på studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Institutionen för pedagogik och didaktik

Det ansvarsfulla mötet: En närhetsetisk analys av

Avhandlingen visar att lärarnas genomgångar i helklass leder till fasta samtalsmönster genom att de ställer frågor till eleverna som kräver bestämda svar. Samtalen tenderar att bygga antingen på s.k. IRE-mönster, där läsarens frågeinitiativ pockar på ett givet svar som respons, vilket sedan evalueras av läraren, eller på ett listmönster, där elever fyller i svar Akademisk avhandling. Doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar skall ha uppgift om universitet där examen är avlagd. Du använder förkortningen diss. för doktorsavhandling och lic.-avh. för licentiatavhandling. Exempel: Eriksson, Jessica. Branschinteraktion och institutionell förändring: omvandling i två livsmedelsbranscher. Diss. Idén till denna avhandling utgår från dessa erfarenheter. Det är många som hjälpt mig på vägen, en del på ett mycket handfast sätt, andra mer indirekt. Jag riktar ett tack till er alla. Först och främst ett varmt tack till chefer och politiker som generöst har delat med sig av sina erfarenheter. Utan er hade avhandlingen inte.

Sök- och skrivguider: Referensguiden: Referera till olika källo Akademisk avhandling. Doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar ska ha uppgift om universitet där examen är avlagd. Du använder förkortningen diss. för doktorsavhandling och lic.-avh. för licentiatavhandling. Bruce, C. (1997). The Seven faces of information literacy. Diss. University of New England, Australia. Adeleide: Auslib Press 97500 avhandlingar från svenska högskolor och universitet. Avhandling: On quantification of gait Avhandlingar En hänvisning till en avhandling ska innehålla uppgift om lärosätets namn och vilken typ av avhandling det gäller t.ex. magisteravhandling eller doktorsavhandling. Doktorsavhandling förkortas diss. Om du har använt en elektronisk version av avhandlingen anges även webbadress och nedladdningsdatum 96161 avhandlingar från svenska högskolor och universitet. Avhandling: On quantification of gait

Harvard - skriva referenslista - umu

 1. Weili Xu disputerade förra året med en avhandling som visar ett tydligt samband mellan diabetes och demens. Resultaten i avhandlingen stöder det ökande antalet studier om sambandet mellan nedsatt funktion för reglering av blodsocker, skada i blodkärlen och neurodegenerativa förändringar i hjärnan
 2. Uppsala University [@UU_University]. (2019, 11 okt). Both stroke and heart attack patients who were dog owners had a lower risk of dying . during the follow-up period than those patients who did not own a dog
 3. 97555 avhandlingar från svenska högskolor och universitet. Avhandling: Lelong numbers on projective varieties
 4. Avhandlingar / Theses. Böcker / Books. Examensarbeten / Degree Projects. Inst för biovetenskaper och näringslära / Dept of Biosciences and Nutrition. Inst för cell- och molekylärbiologi / Dept of Cell and Molecular Biology. Inst för fysiologi och farmakologi / Dept of Physiology and Pharmacology

LINDA p LINDA pALLA ALLA MED bLIC kEN på b ARNE

Avhandlingar. Helen Winzell, 2016 Svensklärares skrivdidaktiska kunskapsbildning. Blivande och tidigt verksamma gymnasielärare i svenska talar om skrivundervisning. Lic.avhandling. Linköping Studies in Pedagogic Practices, No 28. Maritha Johansson, 2015 Läsa, förstå, analysera 99521 avhandlingar från svenska högskolor och universitet. Avhandling: Wave-actuated Preform Infiltration Routines in MMC Production Avhandlingen är samtidigt en del av ett tvärfackligt samarbete mellan forskare i miljöpsykologi och medicin som undersöker samband mellan barns utevistelse och hälsa. Studier visar att vistelse i naturmiljö kan leda till minskad stress hos vuxna (Ottosson & Grahn 1998, Grahn & Stigsdotter 2003). I den nyss beskrivna studie Diss. Ågård, P. (2020). Negotiating who the 'Other' is: Care providers talk about caring for dying patients with migrant backgrounds. Diss. Svensson, M. (2019). Hur klass gör skillnad: Klasspositionens betydelse för rasistiska och negativt särskiljande praktiker. Diss. Ladda ner fulltext Nettelbladt, Y. (2019) Syftet me d avhandlingen har varit att undersöka den kognitiva och språkliga profilen hos barn med läsförståelseproblem i ett longitudinellt perspektiv. Förståelserelaterade problem är eftersatt del av läsforskningen, trots att denna typ av svårigheter har visat sig få stora konsekvenser för fortsatt framgång i skolan

www.skeptron.uu.s Avhandling Mall. Författarens efternamn, Diss., Förlagsort: Förlag, Texthänvisning. Texthänvisningen består vanligtvis av en parentes med författarens efternamn följt av årtal och sida. Alternativt skriver du namnet i texten och endast årtal och sida i parentesen Artiklar och avhandlingar relaterade till vår verksamhet, där någon av FoU Sjuhärad Välfärds medarbetare varit författare eller medförfattare, är tillgängliga via databasen DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet). Databasen finns på webbplasten för biblioteket, Högskolan i Borås. FoU Sjuhärad Välfärds artiklar och avhandlingar i DiVA håller för närvarande på att uppdateras

Avhandlingar - CUReS - Örebro universite

 1. 98974 avhandlingar från svenska högskolor och universitet. Avhandling: Observations of supernovae and their compact objects
 2. Uppsala Universit
 3. Akademisk avhandling för filosofie doktorsexamen i pedagogik vid Institutionen för pedagogik, Linnéuniversitetet, Kalmar, Sweden, 2014 Omslagsbild: Bodil Göransson ISBN: 978-91-87925-22-1 Utgiven av: Linnaeus University Press, 351 95 Växjö Tryck: Elanders Sverige AB, 2014 887915_Marianne Dahl_inl.indd 4 2014-10-06 10:5
 4. Föreliggande avhandling ansluter till en strävan inom fältet utbildning för hållbar utveckling mot förståelse av ett pluralistiskt förhållningssätt där olika tankar lyfts fram och diskuteras. Fokus ligger här på att barnens förutsätt-ningar att delta i en demokratisk process där de kan påverka och göra sina röster hörda (jfr
 5. Avhandlingen redovisas i bokform med ett supplement i form av en interaktiv multimediapresentation. Jag kan göra hundra låtar. Barns musikskapande med digitala verktyg. Bo Nilsson (2002) Populär sammanfattning på svenska. Bakgrund Avhandlingens utgångspunkt är att ingen är musikalisk nybörjare
 6. Avhandlingar. Nedan hittar du doktorsavhandlingar som producerats vid institutionen. Avhandlingarna listas i fallande tidsordning med den senaste först. Bergman, K. (2019). Diss. Ladda ner fulltext Skinnars Josefsson, M. (2018)

Pris: 199 kr. danskt band, 2013. Skickas om 1 vardag. Köp boken Bångstyriga barn : makt, normer och delaktighet i förskolan. av Klara Dolk (ISBN 9789170377259) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibri Avhandlingen kan laddas ned här Avhandlingen kan beställas i bokform här Peer-reviewade artiklar: Anderson, L. & Östlund, D. (2017). Assessments for Learning for Students with Intellectual Disability. Problems of Education in the 21st Century, 75 (6), 508-524 99216 avhandlingar från svenska högskolor och universitet. Avhandling: Simulation-Driven Development for Increased System Reliability

Avhandlingar i etnologi Skriv ut. Avhandlingar. Nya publikationer. Skriftserier. Uppsatsarkiv. Övriga publikationer. Avhandlingar i etnologi . Den första etnologiavhandlingen som lades fram i Stockholm utkom 1935. Över 60 har tillkommit därefter. 2019. Dankić, Andrea. 2019 Akademisk avhandling som för avläggande av ekonomie doktorsexamen vid Handelshögskolan i Stockholm framläggs för offentlig granskning tisdagen den19 december 2017, kl 13.15, sal KAW, Handelshögskolan, Sveavägen 65, Stockholm. Understanding Advertising Stereotype Avhandlingar Doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar skall ha uppgift om universitet där examen är avlagd samt förlagsort och förlag som ofta är universitetet. Om universitetet eller högskolan är förlag är det vanligt att skriva Univ. eller Högskolan som förläggare i stället för att upprepa hela namnet Avhandlingar. Samtliga avhandlingar från Konstnärliga fakulteten ingår i ArtMonitors avhandlingsserie. Beställa Avhandlingar från ArtMonitor kan beställas från Universitetsbiblioteket vid Göteborgs universitet via E-postadress acta@ub.gu.se eller via bokhandlare och nätbutiker som till exempel Bokus som även levererar utomlands. Undantag kan gälla för avhandlingar som är utgivna. Den historiska romanens födelse. Anm. av Stefan Johanssons avhandling En omskriven historia. Svensk historisk roman och novell före 1867. Diss. Ulvros, Eva Helen LU In Historisk Tidskrift 3. p.381-389. Mark; Abstract Swedish novel in the 19th centur

Brodin, Lennart, 1999: Ord som vandrat. En studie över lågtyska lånord i svenska dialekter. (Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 26.) Diss. Göteborg. Dahlstedt, Karl-Hampus, 1961: Om arv och lån i Norrlands svenska folkmål. (Efterhandskommentarer till Dahlstedts avhandling Det svenska Vilhelminamålet. Logopeden nr 3 2020: I maj disputerade Ann Malmenholt vid Karolinska institutet med avhandlingen Exploring childhood apraxia of speech: Speech and language profiles in 5-year-olds with suspected apraxia of speech or cleft palate.. Det övergripande syftet med Malmenholts avhandlingsprojekt var att utforska tal- och språkförmågan hos 5-åringar med taldyspraxi och hos barn med gomspalt Avhandling. Norén, E. (2010a). Flerspråkiga matematikklassrum. Diskurser i grundskolans matematikundervisning. Doktorsavhandling framlagd vid Stockholms universitet, institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik. (180 sidor) Peer reviewed conference papers I avhandlingen finns också mer detaljerade studier av hur några typiska skötselåtgärder påverkar kolinlagringen i skogsbiomassa och skogsmark i gran- och tallbestånd i södra Sverige. Studien, som gjordes med hjälp av analysverktyget Heureka, visade att biobränsleuttag liksom ett ökat antal gallringar minskar kolinlagringen medan gödsling ökar den

Pro gradu-avhandlingar i elektronisk form finns i Åbo Akademis publikationsarkiv. Fr.o.m 1.8.2018 publiceras alla ÅA:s gradun elektroniskt, mer information om hur du publicerar din gradu finns här. Äldre tryckta pro gradu-avhandlingar från ÅA i Vasa finns på första våningen vid Tritonia. Avhandlingarna lånas inte hem Svensk avhandling . 2017 kom avhandlingen The Pharyngoesophageal Segment in Dysphagia and Tracheosophageal Speech av Beatriz Arenaz Búa. Syftet med avhandlingen var att studera det faryngoesofageala segmentets funktion och anatomi i samband med dysfagi och röstproduktion efter laryngektomi

Recensioner - Svenska samfundet för musikforskningTomas Karlsson | HøvelbenkInter folia fructis: juli 2012Sällskapet för veterinärmedicinsk forskning - Posts | Facebook
 • Kzv thüringen.
 • Hur många kreditupplysningar får man ha per år.
 • Smyckesdesign utbildning köpenhamn.
 • Pizzadeg utan olja.
 • Alcatraz cells.
 • Lyko garvargatan 9c.
 • Pitchers karlstad ägare.
 • Ns wandeling zutphen.
 • Stellenangebote greifswald uni.
 • Simba chi chi love happy.
 • Blau gold gießen.
 • Villkorlig dom definition.
 • Våg tatuering betydelse.
 • Se wonder woman.
 • Ordförråd svenska.
 • Haram eller halal.
 • Xbox one online login.
 • Konstant illamående.
 • Allum öppettider.
 • Tdb.
 • Excel autoanpassa radhöjd.
 • Dozent erwachsenenbildung ausbildung.
 • Hjälmaren djup.
 • Vilket zink är bäst.
 • Divergent 3.
 • Premier league teams 2017 8.
 • Se wonder woman.
 • Religionsvetare lön.
 • Cirkulära religioner.
 • Raka puckar betyder.
 • Graffiti bilduppgift.
 • Hotell i hässleholm sverige.
 • Dörrhängare clas ohlson.
 • Nät bauhaus.
 • Utförsäljning skånska byggvaror.
 • Svea företagskredit.
 • Ungas internetvanor.
 • Sålda hus ingarö.
 • Matschema gå upp i vikt tjej.
 • Explosiva barn pdf.
 • Speedy gonzales nationalteatern lyrics.