Home

Cirkulär biobaserad ekonomi

Bakgrund – KLOK

Nyligen finansierade projekt. I utlysningen Cirkulär och biobaserad ekonomi har vi finansierat både tekniska utvecklings- och innovationsprojekt som fokuserar på cirkulära flöden och projekt som utreder hinder och möjligheter för att driva på omställningen till en cirkulär och biobaserad ekonomi En omställning från ett linjärt och fossilbaserat samhälle till cirkulär och biobaserad ekonomi förväntas bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Läs utlysningstexten I utlysningstexten hittar ni all information om utlysningen, bland annat detaljerad information om bedömningskriterierna och våra formella krav Att kombinera både cirkulär och biobaserad ekonomi är ett sätt att göra just det. En cirkulär ekonomi syftar till att avlägsna allt avfall genom att återanvända och återvinna alla resurser som används i tillverkningen av en eller flera produkter

Återvinning av IT · Hållbar IT · Återanvändning av I

 1. Cirkulär och biobaserad ekonomi - från teori till praktik. Stängde 27 februari 2020. För projekt som utreder policy- och beteendefrågor som underlättar för en biobaserad och/eller cirkulär ekonomi. Stängd. Stängde 11 april 2019. Ökad resurseffektivitet genom cirkulär ekonomi
 2. ska samhällets resursanvändning och den miljöpåverkan som följer av denna. Strategin pekar ut fyra fokusområden där insatser är nödvändiga. Fokusområden: Cirkulär ekonomi genom hållbar produktion och produktdesign; Cirkulär ekonomi genom hållbara sätt att konsumera och använda.
 3. Andra lägesrapporten Cirkulär och biobaserad ekonomi (pdf 809 kB) Jordens resurser överförbrukas av oss människor. År 2016 var det varmaste året som hittills har uppmätts på jorden

Cirkulär och biobaserad ekonomi Vinnov

 1. Samverkansgruppen för Cirkulär och biobaserad ekonomi träffades för ett första möte den 3 oktober 2016. Då inleddes arbetet med att identifiera och prioritera samverkansinsatser
 2. Lägesrapport: Cirkulär och biobaserad ekonomi Samverkansgruppen för Cirkulär och biobaserad ekonomi träffades för ett första möte den 3 oktober. Då inleddes arbetet med att identifiera och prioritera samverkansin-satser. September 2016 Samverkansgrupper utses Oktober 2016 Möte 1 Februari/mars 2017 Möte 2 Hösten 201
 3. Delegationen för cirkulär ekonomi - Stärker samhällets omställning till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi. Hoppa till innehåll Hoppa till meny. För att kunna anpassa webbplatsen för dig och samla in statistik använder vi cookies. Om cookies och personuppgifter
 4. ska konsumtionen. Med en ständigt ökande och mer köpkraftig världsbefolkning sätts en enorm press på våra gemensamma resurser. Vårt gamla sätt att producera, konsumera, använda och slänga saker fungerar helt enkelt inte längre

Cirkulär och biobaserad ekonomi, från teori till praktik

 1. Aldrig förr har det väl varit tydligare att vi måste göra drastiska och världsomspännande förändringar i hur vi behandlar planeten för att inte vår konsumtion ska få katastrofala följder i framtiden. Forskning pekar i riktning mot att sluta förlita oss på fossila råvaror och istället gå mot en cirkulär biobaserad ekonomi
 2. Biobaserade material och bränslen är viktiga för samhällets omställning till en cirkulär och biobaserad ekonomi. Här samordnar och stärker vi SLU:s forskning inom området. Vi kan råvarorna och hela värdekedjan. Välkommen att samarbeta med oss
 3. Varför en cirkulär biobaserad ekonomi? Krönika av Pål Börjesson, professor i Miljö- och energisystem. Som vi alla känner till har vi under mänsklighetens hela historia levt av förnybara resurser tills för drygt ett sekel sedan då vi började utnyttja fossila resurser som kol och sedermera olja i en allt snabbare takt
 4. Med det här erbjudandet vill Vinnova stärka förutsättningarna för att realisera en cirkulär och biobaserad ekonomi. Vi finansierar utvecklings- och innovationsprojekt som fokuserar på cirkulära flöden i befintliga eller nya tillämpningar
 5. Att omvandla hållbart producerad biomassa till produkter som förbrukas och återanvänds på ett resurseffektivt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt, är viktigt för framtiden!Syftet med detta samarbete är att stärka Lunds universitets interna och externa samverkan inom området cirkulär biobaserad ekonomi.Vi driver här en aktiv samverkansplattform med bland annat.
 6. En av slutsatserna i utredningen var att det behövs en bred samverkan för ett hållbart och innovativt näringsliv. Därför inrättade regeringen 2018 en delegation för cirkulär ekonomi. Delegationen har som syfte att stärka samhällets omställning till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi både nationellt och regionalt
 7. Cirkulär och biobaserad ekonomi i fokus för skogsindustrin. Piteå Science Park har sedan start haft ett nära samarbete med den skogligt baserade värdekedjan, bl.a. i projektet Kommersiella förutsättningar för ny bioindustri i regionen BD/AC, som bedrevs 2014

Cirkulär och Biobaserad ekonomi LUBIR

 1. Fyra KTH-projekt har fått finansiering i forskningsrådet Formas utlysning inom cirkulär och biobaserad ekonomi: Biobaserade cirkulära modeller för hållbara urbana ekonomier - en agenda för lokala och globala framsteg får drygt 5 miljoner kronor
 2. Stärker samhällets omställning till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi. Läs mer om oss Expertgrupper. Delegationens expertgrupper arbetar med att formulera förslag på åtgärder som kan stärka den cirkulära omställningen. Allt om cirkulär ekonomi
 3. Biobaserad ekonomi innebär en ekonomi som är baserad på bioprocesser och biologiskt material i grunden, till skillnad från en fossilbaserad ekonomi. Att pumpa upp olja för att elda upp är exempel på verksamheter i en icke-biobaserad ekonomi. Cirkulär ekonomi bygger på material cirklar runt och återanvänds
 4. En biobaserad ekonomi bygger på de gröna växternas förmåga att med hjälp av solljus, koldioxid och vatten bygga växtfiber. Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies
 5. Cirkulär biobaserad ekonomi. Ett av våra tematiska samverkansinitiativ. Att omvandla hållbart producerad biomassa till produkter som förbrukas och återanvänds på ett resurseffektivt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt, är viktigt för framtiden

Delegationen var ett av förslagen i betänkandet av utredningen cirkulär ekonomi. Även erfarenheterna från samverkansprogrammet cirkulär och biobaserad ekonomi har pekat på att det finns behov av en samordnande och pådrivande kraft för omställningen till en cirkulär ekonomi. Delegationen placeras vid Tillväxtverket Cirkulär och biobaserad ekonomi är dessutom ett av regeringens fem strategiska samverkansprogram, säger Lisbeth Olsson, professor i bioprocessteknik. I slutet av juni i år beslutade Nordiska ministerrådet också om ett strategiskt bioekonomiprogram med 15 insatser för att stödja utvecklingen mot en biobaserad ekonomi gemensam för Norden

En cirkulär ekonomi syftar till att sluta kretsloppet genom att återvinna alla produkter och minimera de nya resurser som behövs. Att främja en cirkulär ekonomi kräver betydande insatser under designfasen utöver att uppmuntra konsumenterna till återanvändning och återvinning Bioekonomi eller biobaserad ekonomi (engelska: biobased economy, bioeconomy eller biotechonomy) är den del av den totala ekonomin som är baserad på biomassa och bioteknik.Staffas et al föreslår att biobaserad ekonomi istället ska syfta på ett framåtblickande koncept för utvecklingen av hela samhället till att bli mer baserat på biomassaresurser på bekostnad av fossila bränslen och. Cirkulära flöden - en satsning inom cirkulär biobaserad ekonomi (förprojekt) Stängde 21 september 2016. I det här erbjudandet erbjöd vi finansiering av förprojekt som skulle främja cirkulära flöden, till utveckling av affärsmodeller, produktdesign och system återtillverkning och återanvändning

Omställning till cirkulär ekonomi innebär övergången till ett system där förbrukningen av naturresurser minskar dramatiskt tack vare att de material vi använder cirkuleras på ett av fyra olika sätt; återanvändning, återställning, uppgradering och återvinning Cirkulär och biobaserad ekonomi Från teori till praktik Mall för beskrivning av projekt Projekttitel: PROCEED: Public PROcurement with a Circular Economy EDge 1 Potential 1.1 Bakgrund till projektidé The project idea focuses on Sustainable / Circular Public Procurement and the rationale is that the. Cirkulär ekonomi är ett uttryck för ekonomiska modeller för affärsmöjligheter där cirkulära kretslopp i ett företag, samhälle eller en organisation används snarare än linjära processer som hittills har varit dominerande. [1] Cirkulär ekonomi är inspirerat av industriell ekologi, Performance Economy och Cradle-to-cradle-rörelsen, eller Vagga till vagga på svenska Bioekonomi är cirkulär ekonomi. De råvaror från skog, jord och hav, som används i en biobaserad samhällsekonomi ingår i ett naturligt, resurseffektivt kretslopp med utgångspunkt i fotosyntesen. Här förklarar vi cirkulär ekonomi ur skogsnäringens perspektiv

Cirkulär och biobaserad ekonomi. Cirkulär och biobaserad ekonomi är en del av regeringens satsning på strategiska samverkansprogram. Här nedanför hittar du nyheter som knyter an till detta område varav en samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi är ett. Kopplingen mellan cirkulär ekonomi och de globala målen är stark och särskilt tydlig till vissa av målen. World Business Council for Sustainable Development redogör i WBCSD (2018) för kopplingen mellan cirkulär ekonomi och de globala hållbarhetsmålen Detta gäller för både biobaserade och icke-biobaserade resurser. Stora investeringar har gjorts de senaste åren i forskning, utveckling och innovation för att öka kunskapen om och möjliggörandet av en mer cirkulär ekonomi. Det är dock fortfarande den linjära ekonomin som dominerar i samhället Vinnova planerar flera nya satsningar inom området under 2018 och i vår startar ett nytt program, Cirkulär och biobaserad ekonomi, där första utlysningen fokuserar på cirkulär ekonomi och resurseffektivitet. För att industri och samhälle ska ställa om krävs nytänkande och utveckling på flera fronter

Formas, Sveriges forskningsråd för hållbar utveckling, har publicerat Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi, som definierade en biobaserad ekonomi som:. En hållbar produktion av biomassa för att möjliggöra en ökad användning inom en rad olika samhällssektorer. Syftet är att minska klimatpåverkan och användningen av fossila råvaror Cirkulär biobaserad ekonomi. Regeringen lanserar fem offensiva samverkansprogram. Publicerad: onsdag, 1 juni, 2016 - 14:09 . Etiketter: Bioenergi, Politik & Ekonomi, Skog. I dag, onsdag den 1 juni, lanserade statsminister Stefan Löfven regeringens gemensamma kraftsamling för bemöta viktiga samhällsutmaningar som Sverige står inför Cirkulär biobaserad ekonomi. Bild från Skogsindustrierna. Bioekonomins storlek. Bioekonomin inom EU sysselsätter mer än 22 miljoner människor. Statistiska centralbyrån, SCB, har tagit fram statistik för svensk bioekonomi som bygger på statistik för branscher som helt eller delvis producerar varor eller tjänster som knyter an till. På väg mot en cirkulär ekonomi byggnation och rivning och biomassa och biobaserade produkter). Med handlingsplanen vill kommissionen skapa en solid grund som främjar investeringar och innovation. Övergången får ekonomiskt stöd från de europeiska struktur- och investeringsfonderna,.

Sverige ställer om till en cirkulär ekonomi - Regeringen

För att driva på och samordna nationella insatser har regeringen tillsatt en delegation för cirkulär och biobaserad ekonomi. Den cirkulära ekonomin är också på tapeten i en mängd pågående politiska processer i både Sverige och EU. Ett exempel är direktivet Single-use-plastic. Ett annat är Avfallsförbränningsskatten Cirkulär ekonomi är en branschöverskridande och omfattande förändring av verksamhetssätten inom alla industribranscher och övergången till en sådan ekonomi kräver förändringar i aktörens hela värdekedja. WOODEX BIOLEUM träolja består till hela 80 % av biobaserade råvaro Investera i en biobaserad och cirkulär ekonomi. Europaparlamentets ståndpunkt vad gäller cirkulär ekonomi är att företag, myndigheter och konsumenter med hjälp av förbättrad resursanvändning skulle kunna göra avsevärda besparingar på upattningsvis 600 miljarder euro,. Centerpartiet: Skånes ekonomi kan bli cirkulär och biobaserad Personuppgiftspolicy Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska En cirkulär ekonomi innebär att vi tar tillvara de resurser vi använder genom att cirkulera dem om och om igen, utan att producera något avfall. På så vis minimeras behovet av att föra in nya råvaror i kretsloppet. I en cirkulär ekonomi strävar man därför efter att produkter ska vara tillverkade av biobaserat eller återvunnet material

Video: Andra lägesrapporten Cirkulär och biobaserad ekonomi

Sverige har antagit ett ambitiöst program för att ställa om landet från en linjär och fossilbaserad ekonomi till cirkulär och biobaserad ekonomi i linje med de internationella klimatmålen och målen i Agenda 2030. Regeringens samverkansprogram har som syfte att stödja omställningen genom att engagera alla delar i värdekedjorna Biobaserad ekonomi, eller bioekonomi, syftar till en ekonomi som är baserad på biologiska material och inte fossila. En närmare definition finns på Wikipedia: Biobased Economy. Ett fossilfritt samhälle kan man säga. En viktig utmaning för att få ett fossilfritt samhälle är att återanvända material så bra som möjligt. Nedan finns en bra och enkel beskrivning a Cirkulär ekonomi . Erbjudande 1: utvecklings- och innovationsprojekt . En utlysning kopplat till regeringens samverkansprogram Cirkulär och biobaserad ekonomi samt Uppkopplad industri och nya material . 2 (9) Innehål Möten och diskussioner med delegationens ledamöter, referensgrupp och övriga intressenter som visar på ett stort driv kring resurseffektiv cirkulär och biobaserad ekonomi. Uppdraget i Delegationen innebär också en möjlighet att föra in IVAs arbete kring frågorna i ett större sammanhang

Josefina Sallén, fokusområdesledare inom cirkulär ekonomi, förklarar vad cirkulär ekonomi innebär. Om alla människor levde som vi svenskar gjorde 2016 skulle det krävas naturresurser motsvarande 4,2 jordklot för att klara av all tillverkning och konsumtion Nej till motioner om cirkulär ekonomi (MJU13) Avslutningsvis, fru talman, vill jag säga att vi i Centerpartiet vill se en ambitiös svensk strategi för en biobaserad cirkulär ekonomi. Strategin bör slå fast mål och visioner såväl som konkreta och effektiva åtgärder

Cirkulär ekonomi handlar om att resurser i samhället behålls i kretslopp istället för att bli avfall. Det betyder att vi inte ska slösa med våra resurser, samt biomassa och biobaserade produkter. Upphandling för cirkulär ekonomi Regeringen har beslutat att Sverige behöver ställa om från en linjär, fossilbaserad ekonomi till en cirkulär, biobaserad ekonomi för att vi ska leva upp till de internationella klimatmålen samt målen i Agenda 2030. - Med cirkulär ekonomi, eller kretsloppsekonomi,. Smarta elnät, vindkraft i kallt klimat, biodrivmedel och gröna kemikalier. Vågkraft, systemanalys, nanocellulosa och solceller. Tjänstedesign, nya affärsmodeller och policyfrågor. Allt detta är utmaningar och möjligheter som RISE arbetar med för ökad energieffektivisering och en biobaserad ekonomi. Områden som vi ser som nycklar till minskad klimatpåverkan och ett mer hållbart.

och en hållbar cirkulär och biobaserad ekonomi. Fram till år 2024 ska Nordiska ministerrådet: • stärka forskning och utveckling och främjande av lösningar som stödjer koldioxidneutralitet och klimatanpassning, bland annat avseende transport-, bygg-, livsmedels- och energiom-rådet. • bidra till att säkerställa biologisk mångfal Cirkulär biobaserad ekonomi stod på Innovationsrådets agenda när rådet möttes den 1 september 2016. Regeringen arbetar med ett flertal processer kopplade till området. Karl-Henrik Sundström, vd och koncernchef för Stora Enso, är ledamot i Innovationsrådet och talade på mötet om hur en cirkulär biobaserad ekonomi påverkar Sveriges utveckling och konkurrenskraft. Cirkulär ekonomi som drivkraft för näringsliv och andra aktörer genom åtgärder som främjar innovation och cirkulära affärsmodeller. - För oss har det varit särskilt viktigt att strategin betonar att vi ska bygga en biobaserad cirkulär ekonomi,. 1. Roll i en cirkulär ekonomi 1.1 Roll i värdecykeln Skogen och skogsindustrins produkter spelar en nyckelroll för klimatet och den cirkulära bioekonomin (bild 1). Övergången från en fossil ekonomi till en biobaserad ekonomi är en viktig del i arbetet med att stoppa den globala uppvärmningen

Nej till motioner om cirkulär ekonomi (MJU5) Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2018/19 om cirkulär ekonomi. Motionerna handlar om resurseffektivitet och den cirkulära ekonomin, materialåtervinning och hållbar produktion. Andra områden är nedskräpning och sanering, transport av avfall samt konsumentinformation Cirkulär ekonomi som drivkraft för näringsliv och andra aktörer genom åtgärder som främjar innovation och cirkulära affärsmodeller. Plast Livsmedel Textil Bygg- och fastighetssektorn, inkl. bygg- och rivningsavfall Förnybara och biobaserade råvaror Innovationskritiska metaller och mineral Prioriterade strömmar i omställningen till. Idag talas det mycket om behovet av bioekonomi, cirkulär ekonomi eller grön ekonomi. Enkelt uttryckt handlar det om att vi behöver kunna leva utan att förbruka jordens ändliga resurser, som till exempel olja. För det krävs en omställning till ekonomier som i högre grad bygger på förnybara råvaror istället för ändliga. Och det är där skogen kommer in i bilden Cirkulär ekonomi Borealis och Neste inleder strategiskt samarbete för att påskynda den cirkulära bioekonomin inom i Düsseldorf, Tyskland. Read more. Cirkulär ekonomi. Cirkulär ekonomi Neste och LyondellBasell tillkännager produktion av biobaserad plast från förnybara material i kommersiell skala. Read more. Klimatförändring

Första lägesrapporten Samverkansprogrammet Cirkulär och

Med den här utlysningen vill Vinnova stärka förutsättningarna för att realisera en cirkulär och biobaserad ekonomi. Vill du vidareutveckla en idé, tjänst eller process som stämmer in på detta? Du kan söka max 500.000 kr och stödnivån är max 80% H&M satsar på cirkulär ekonomi. Nu satsar H&M en miljon euro, nära tio miljoner kronor på projekt som ska skynda på skiftet till en modeindustri utan avfall. Modeindustrin är en av världens mest miljöbelastande. Nu stödjer H&M uppfinningar som ska göra klädindustrin mer hållbar Delegationen för cirkulär ekonomi är ett rådgivande organ till regeringen som är placerat hos Tillväxtverket och verkar för att skapa en kontaktpunkt mellan centrala aktörer som stat, näringsliv, akademi, regioner och civilsamhället. Delegationen ska utgöra ett kunskapscentrum och fungera som en sa

Cirkulär ekonomi – Legala förutsättningar för cirkulära

Delegationen för cirkulär ekonomi - Tillväxtverke

Cirkulär ekonomi. Sammanfattning. Utskottet har granskat kommissionens meddelande om en EU-handlingsplan för den cirkulära ekonomin (KOM(2015) 614).I meddelandet presenterar kommissionen en övergripande handlingsplan för att stödja ö vergången till en mer cirkulär ekonomi, där värdet på produkter, material och resurser behålls i ekonomin så länge som möjligt och. biobaserad ekonomi Pressmeddelanden 1 träff Åsa Domeij leder ny plattform för omställning till cirkulär ekonomi Pressmeddelanden • Aug 30, 2018 14:42 CEST. Det behövs en bred samverkan för ett hållbart och innovativt näringsliv. Därför inrättas Delegationen för cirkulär ekonomi. Pressmeddelande, 19 juni 2019 kl. 15.00 (EET) Detta samarbete innebär att biobaserad polypropylen och biobaserad polyetylen med låg densitet för första gången producerats samtidigt i kommersiell skala. Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki), världens största tillverkare av förnybar diesel från avfall och restprodukter, och LyondellBasell (NYSE: LYB), ett.. Cirkulär bioekonomi formar framtidens samhälle 1 Cirkulär bioekonomi formar framtidens samhälle Öka d resursförbrukning kräver förnybara råvaror - 1 - 1.1 Cirkulär bioekonomi är lösningen Bioeko nomi är en ekonomi där material, kemikalier och energi har sitt ursprung i förnybara biobaserade råvaror. En ökad resurseffektiv användning av förnybara material och minskad.

Nästa steg – EU:s Bioeconomy Stakeholders Panel överlämnar

Vad är cirkulär ekonomi? Naturskyddsföreninge

Cirkulär och biobaserad ekonomi. Samverkan ger nya produkter från skogen Bioekonomi. Att det går att göra mer av skogens råvara har blivit allt mer aktuellt, inte minst med ökat behov av alternativ till fossila produkter. Publicerad: 16 april, 2019. Sågverket som älskar det extra krånglig Cirkulär och biobaserad ekonomi. De tar fram framtidens fossilfria förpackningar Bioekonomi. Framtidens förpackningar ska bli mer miljövänliga. Nu samlas forskare, kartongproducenter, bioplasttillverkare, tryckerier och varumärkesägare i en gemensam testbädd för fossilfria förpackningslösningar Cirkulär och biobaserad ekonomi. Så ska snö räddas i framtiden Sport och outdoor. Hållbar hantering av snö ska rädda skidåkning och vintersport i framtiden. Bakom projektet står Peak Region och Peak Innovation i Östersund tillsammans med norska aktörer. Publicerad: 22 februari, 2018 Cirkulär och biobaserad ekonomi. Nya affärsmöjligheter med skogens lignin Bioekonomi. 20 miljoner satsas på att hjälpa företag med innovationer och affärsmöjligheter med lignin som bas. Bakom projektet står Vinnväxt-initiativet Paper Province tillsammans med RISE och fyra andra deltagare

Gör om gör rätt: cirkulär biobaserad ekonomi Lunds

Ny satsning från Vinnova: Cirkulär och biobaserad ekonomi. Vinnova startar ett nytt program, Cirkulär och biobaserad ekonomi i vår, där den första utlysningen fokuserar på cirkulär ekonomi och resurseffektivitet. Utlysningen öppnar den 3 maj Vinnova utlysning inom cirkulär och biobaserad ekonomi. Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet som har till uppgift att bidra till hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. Detta sker genom bidrag till innovationsprojekt och forskning som behövs för att utveckla nya lösningar Stora Ensos Sverigechef Per Lyrvall är numera en av 25 representanter i samverkansprogrammet Cirkulär och biobaserad ekonomi. Syftet med samverkansprogrammet Cirkulär och biobaserad ekonomi är att gemensamt kraftsamla innovationsinsatser för att den biobaserade ekonomins andel ska växa och främja cirkulära lösningar

Biobaserade material och bränslen Externwebbe

- Det är hedrande att få möjlighet att ingå i samverkansprogrammet Cirkulär och biobaserad ekonomi. Att i detta forum få visa på skogsindustrins potential som motor i utvecklingen av bioekonomin är oerhört värdefullt både för Stora Ensos verksamhet och för Sveriges konkurrenskraft, säger Per Lyrvall Cirkulär ekonomi - introduktion och inspiration. Carl Dalhammar, Internationella Miljöinstitutet, Lunds universitet och Jens Thulin, COWI 10.00-10.30 Fika från Rude Food 10.30-12.00 Workshop 1-8. Plats: AF-borgen 12.00-13.00 Lunch från Rude Food 13.00-14.30. Ökad resurseffektivitet genom cirkulär ekonomi • Steg 1 - Genomförbarhetstudier, ca 6 mån, 500 tkr bidrag • Steg 2 -Riktas till avslutade steg 1 projekt • Steg 1 öppen! .stänger 11 april Länk Cirkulär och biobaserad ekonomi: från teori till praktik • Utredningsprojekt, ~1 år, 1 mkr bidrag • Länk till tidigare omgån

Vi förädlar avfall

Varför en cirkulär biobaserad ekonomi? - L

Cirkulär och biobaserad ekonomi på en avverkningsplats i Rosfors utanför Piteå. Mikael Damberg invigde konferensen BIOBASE som under två dagar visar på plats och analyserar förutsättningarna för Sverige när det gäller cirkulär och biobaserad ekonomi med deltagande från Sverige och övriga Europa, enligt ett pressmeddelande./ Mynewsdes En cirkulär ekonomi syftar till att återuppbygga kapitalet, oavsett om det är ekonomiskt, socialt eller fysiskt. I en cirkulär ekonomi designas produkter för att kunna återanvändas med hög kvalitet i ett tekniskt och/eller biologiskt kretslopp. Denna handlingsplan utgår från den definition av biobaserad ekonomi som används a 2018 tilldelades projektet Effektiviserat nyttjande av en industriell sidoström för cirkulär biobaserad ekonomi - livsmedelsklassificerat protein av premiumkvalitet 7,5 miljoner kronor av Formas. Projektet syftar till att bidra med en ny näringsrik proteinkälla som ska stimulera skiftet från animaliebaserat till växtbaserat protein Regeringen har beslutat att Sverige behöver ställa om från en linjär, fossilbaserad ekonomi till en cirkulär och biobaserad ekonomi för att vi ska leva upp till internationella klimatmål samt målen i Agenda 2030. I ett uttalande nyligen meddelar Per Bolund att regeringen inte har för avsikt att sätta mål för cirkulär ekonomi

Cirkulär biobaserad ekonomi Lunds universite

Som en respons lyfts cirkulär och biobaserad ekonomi fram, d.v.s. ekonomi med mer slutna flöden som till större del är baserad på förnyelsebara råvaror. Jonas gav exempel på en bioraffinaderiutveckling, där biogasen passar väl och spelar en viktig roll, bl.a. eftersom den är flexibel och kan hantera olika typer av restprodukter Stora Ensos Sverigechef Per Lyrvall är numera en av 25 representanter i samverkansprogrammet Cirkulär och biobaserad ekonomi.. Syftet med samverkansprogrammet Cirkulär och biobaserad ekonomi är att gemensamt kraftsamla innovationsinsatser för att den biobaserade ekonomins andel ska växa och främja cirkulära lösningar Biobaserad ekonomi, eller bioekonomi, syftar till en ekonomi som är baserad på biologiska material och inte fossila. En närmare definition finns på Wikipedia: Biobased Economy. Ett fossilfritt samhälle kan man säga. En viktig utmaning för att få ett fossilfritt samhälle är att återanvända material så bra som möjligt Lägg mer energi på cirkulär ekonomi. Regeringens beslut att inrätta en delegation för cirkulär ekonomi är ett viktigt initiativ. I väntan på att delegationen ska tillsättas gör vi här fyra viktiga medskick, skriver vd:arna för fyra branschorganisationer inom avfall, avlopp, biogas, vatten, el och fjärrvärme Cirkulär ekonomi (docx, 81 kB) Cirkulär ekonomi (pdf, 121 kB) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett mål för konsumtionsbaserade utsläpp och om att följa upp det med åtgärder och tillkännager detta för regeringen

Spiran – miljöpris för pappersmode | Piteå Science Park

EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi - Naturvårdsverke

Frågor: Ida Langborg, programansvarig Cirkulär och biobaserad ekonomi Vinnova, ida.langborg@vinnova.se. Mer information: • Läs mer om programmet cirkulär och biobaserad ekonomi • Läs mer om Vinnovas seminarieserie Öppna upp för innovation. Varmt välkommen Treesearch innebär en kraftfull förstärkning av Sveriges möjligheter att ställa om till att bli en cirkulär biobaserad ekonomi 2050 och förväntas bland annat ge följande effekter: En kunskaps- och kompetenshöjning inom akademi och industri som bidrar till utvecklingen av Sveriges framtida näringar som producerar och använder biobaserade material och specialkemikalier från skogsråvar Formas kommer under december utlysa medel för forskning inom området giftfri, cirkulär ekonomi. Kommande: Öppnar för ansökning 2020-12-07 14:00. Samhällsplanering för omställning (steg 2) Inom det. Lyfter viktig konferens om cirkulär ekonomi Nolia är med och lyfter fram BIOBASE, en konferens med näringsminister Mikael Damberg som en av de medverkande. BIOBASE hålls i Piteå den 22-23 november och är del av regeringens samverkansprogram kring cirkulär och biobaserad ekonomi som lockar beslutsfattare och företagsledare från hela Europa På såväl nationell som global nivå belyses frågan kring hur vi kan skapa en cirkulär ekonomi som fungerar inom ramen för vår planets bärkraft. Vi lever idag i en linjär ekonomi där ohållbar konsumtion och produktion leder till enorma mängder avfall samtidigt som vi utvinner mer material än vad jorden mäktar med. Pågående klimatförändringar är ett tydligt exempel på att dagen

Näringsdepartementet besöker Nordic Paper - Skog Supply

Cirkulär och biobaserad ekonomi i fokus för skogsindustrin

Biobaserad industri Lund Universitet har stort intresse och kunskap kring att skapa miljöanpassade kemikalier, plaster, specifika material, drivmedel och energibärare från biologiska råmaterial (biomassa) Linnéa Engström, EU-parlamentariker (MP) pratar om den historiska chansen att ställa om ekonomin till en grön sådan, en cirkulär och biobaserad ekonomi Du ser hela programmet här: PROGRAM Cirkulär ekonomi 30 jan. Dokumentation. Cirkulär ekonomi. Marcus Linder har forskat om cirkulär ekonomi sedan 2011. Han är numera chef för RISE Sustainable Business och ansvarar för en forskningsportfölj med ca 30 olika cirkulär ekonomiprojekt. Hur påverkar en omställning till en biobaserad ekonomi.

Nyligen lanserade regeringen ett program för cirkulär biobaserad ekonomi som ett av fem strategiska samverkansprogram för att bemöta viktiga samhällsutmaningar som Sverige står inför Cirkulär ekonomi - Legala förutsättningar för cirkulära affärsmodeller Arrangemanget är en del av bland annat Vinnovaprojektet www.deladenergi.se Under konferensen kommer skånska företag att presentera olika affärsmodeller och dessa kommenteras av två erfarna miljöjurister utifrån miljölagstiftningens krav och tillämpning Svar på fråga 2019/20:729 av Lotta Finstorp (M) Cirkulär ekonomi. Lotta Finstorp har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att en större del av ekonomin ställs om till att bli cirkulär genom renovering och reparation inom områden där detta är möjligt Koncepten cirkulär och biobaserad ekonomi har tagits fram för att bättre kunna möta svåra samhällsutmaningar. Målet med en cirkulär ekonomi är att förbättra den samlade resurseffektiviteten. Genom att producera mer nytta med mindre och mer lågvärdiga resurser kan viktiga framtidsutmaningar som industrins konkurrenskraft En cirkulär ekonomi är designat för att behålla produkter och material i systemet med ett så högt värde som möjligt och utan att generera något avfall. Den är baserad på förnyelsebara, återvinningsbara eller återvunna resurser och material. Så ser verkligen tyvärr inte ut idag

 • Max långben mamma.
 • Ali lohan syskon.
 • Migatronic svets.
 • Polaris händler.
 • Rymdteleskop hubble.
 • Manuel concha.
 • Paradise hotel anatomi.
 • Darstellung mobile de.
 • Colossal squid.
 • Rick van der linden.
 • Burning man jesse.
 • Palais thurn und taxis weihnachtsmarkt.
 • Ardisia växt.
 • Administratör lön 2017.
 • Game girl name generator.
 • Specialistläkare utbildning.
 • Cykelbox privat.
 • Custom tavla.
 • Melt festival 2018.
 • Lets feast kläder.
 • Sällskapsspel vuxna.
 • Alice in wonderland movie.
 • Mitsubishi l200 säljes.
 • Lindbergh kläder wiki.
 • Studentflak västerås.
 • Konstgjord koma hur länge.
 • Mask i kantareller.
 • Specialistläkare utbildning.
 • Kartläggning av elev.
 • Ceasardressing majonäs.
 • Frösö if mtb.
 • Shinee jonghyun död.
 • La palabra guardar es un verbo.
 • Abayabuth.
 • Körprov tips.
 • Bra roasts.
 • Hård omstart iphone 7.
 • Bf april 2018 stockholm.
 • Wolfenstein 2 ps4.
 • Träning efter galloperation.
 • Sänka totalvikt på lastbil.